t

T score

 पु. T-प्राप्तांक
z-score, z-प्राप्तांक ( मेकॉल यांनी १९२
मध्ये सुचविलेल्या पद्धतीप्रमाणे एखाद्या कसोटीतील गुणांचे किंवा प्राप्तांकांचे पुनर्मापनीकरण करून मिळवलेले चलमूल्य. ज्या प्रसामान्य वितरणाचा मध्य ५० आहे व प्रमाण विचलन १० आहे अशा वितरणाच्या विचलांत प्राप्तांकांचे रूपांतरण करणे हे या पद्धतीचे सार आहे. म्हणून T प्राप्तांकांची ० ते १०० ही कक्षा व प्रसामान्य वितरणातील मध्याच्या प्रत्येक बाजूला
प्रमाण विचलने घेऊन येणारी कक्षा या सममूल्य असतात.)
T प्राप्तांक,
T स्कोअर

Related Words

score   T score   raw score   original score   age-equivalent score   cut-off score   age score   Z score   standard score   derived score   composite score   R-score   percentile rank of the score X   true score   additional score   score whose percentile is X   F-score   grade score   score board   gross score   average score   score card   multiple cut-off score   discriminant score   accuracy score   main score   score over   item total score correlation   crude score   achievement score   affective score   attitude score   percentile score   Kendall's 'S' score   critical score   comprehension score   test score   ipsative score   score out   criterion score   obtained score   point score   assign score   representative score   graphic score   age-at-grade score   deviation score   accuracy score   achievement score   additional score   affective score   age-at-grade score   age-equivalent score   age score   assign score   attitude score   average score   composite score   comprehension score   criterion score   critical score   crude score   cut-off score   derived score   deviation score   discriminant score   factor T   F-score   grade score   graphic score   gross score   Hotelling's T   ipsative score   item total score correlation   Kendall's 'S' score   magic T   main score   multiple cut-off score   obtained score   original score   percentile rank of the score X   percentile score   point score   raw score   representative score   R-score   score   score board   score card   score out   score over   score whose percentile is X   sequential 'T' test   standard score   T   test score   true score   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person