a

additive reaction

समावेशक विक्रिया
समावेशी अभिक्रिया