Dictionaries | References

शिव

See also :
ŚIVA (RUDRA) , ŚIVA(M)
ना.  कल्याण , पवित्र , मंगल , शुभ ,
, and viewed as the pure soul or divine emanation, the vivifying, actuating, and sustaining principle in animated beings. 3 The twentieth of the twenty-seven astronomical Yogas. 4 S Final emancipation from separate existence. 5 Generally with repetition. Used as an interjection of disgust or disapprobation. शिव शिव करणें Uttered as an interjection of disgust or abhorrence. v कर, म्हण. Also शिवा शिवा. शिवावरचा बेल उचलणें-काढणें-घेणें To take the Belleaf from off the image of Shiva. A form of swearing. See under शपथ. शिवावरचा बेल चुकेल परंतु हें चुकणार नाहीं A phrase implying that a particular observance, rite, privilege, practice &c. will never fail or cease.
śiva m The name of a small fish of the creeks.
 पु. एक खाडींतील मासा . शिवड , शिवडा - पु . ( कु . गो . ) एक मासा ; मोठें सुंगट .
 पु. १ त्रिमूर्तीतील एक देव ; संहारकर्त्री देवता ; शंकर ; महादेव ; महेश्वर . २ चैतन्य ; आत्मा ; जीवापासून निराळें चित्तत्त्व . ३ सत्तावीस योगांपैकीं एकविसावा योग . ४ मोक्ष . ५ ( द्विरुक्तीनें शिवशिव ) तिरस्कार , नापसंति , खेद , उद्वेगवाचक उद्गार . ऐकोनि कृष्ण शिव , शिव ऐसें आधीं म्हणोगि मग हांसे । - मोकर्ण ४६ . २५ . - न . मंगल ; कल्याण . - वि . मंगलकारक ; कल्याणदायक ; सुखदायक . शिवशिव करणें , शिवाशिवा - तिरस्कार , उद्वेग दाखविणें . ( क्रि० करणें ; म्हणणें ). शिवावरचा बेल उचलणें , शिवावरचा बेल काढणें , शिवावरचा बेल घेणें - एक प्रकारचा शपथविधी ; शपथ घेणें . शिवावरचा बेल चुकेल पण हें चुकणार नाहीं - एखादी न टळणारी गोष्ट दर्शविण्यास योजतात .
०कळ  स्त्री. ( कर . ) संचार ; अंगांत येणें .
०कळा  स्त्री. ( कर . ) राग .
०चतुर्दशी  स्त्री. माघवद्य चतुर्दशी ; महाशिवरात्र .
०दिनी  स्त्री. एकादशी ; शिवरात्र .
०दीक्षा  स्त्री. ( थट्टेनें ) अंगाला राख फांसणें , रुद्राक्ष घालणें वगैरे शिवोपासनेचा व तपस्येचा अंगीकार करणें . ( क्रि० घेणें ).
०धातु  पु. गोमेद .
०नद  पु. एका नदीचें नांव . निर्माल्य - नपु . १ शिवदेवतेस वाहिलेलीं फुलें वगैरे . २ शिवस्व ; स्वतः न वापरावयाची , घ्यावयाची , उपभोगावयाची दुसर्‍याची वस्तु . याचा शपथेसारखा प्रयोग होतो .
०पंचाक्षरी  पु. ॐ नमः शिवाय हा मंत्र .
मंत्र  पु. ॐ नमः शिवाय हा मंत्र .
०पदी  स्त्री. १ ज्यामध्यें कल्याणमय शब्द आहेत असें वाङ्‍मय . २ शंकराच्या स्तुतीपर पवें . ३ शिवाजी महाराजांवर रचलेलीं पदें .
०पुरी  स्त्री. १ वाराणशी ; बनारस ; काशी .
०भैरव  पु. ( राग ) एक राग . यांत षड्‍ज , कोमल ऋषभ , तीव्र गांधार , कोमल मध्यम , पंचम , कोमल धैवत , तीव्र निषाद हे स्वर लागतात . पण अवरोहांत निषाद व गांधार हे कोमल देण्याचा प्रघात आहे . जाति संपूर्ण - संपूर्ण , वादी धैवत . संवादी ऋषभ . गानसमय प्रातःकाल .
०मुहूर्त  पु. सूर्योदयाबरोबरचा पहिला मुहूर्त , साडेतीन घटकांचा काल .
०योग  पु. सत्तावीस योगांपैकीं एकविसावा योग .
०रात्र   रात्रि - स्त्री . प्रत्येक महिन्याची वद्य चतुर्दशी . विशेषेंकरून माघ वद्य चतुर्दशी .
०रात्रवात  स्त्री. कापसाच्या सुताची १८७॥ फेरे अथवा ३७५ पदरांची वात . ही दर शिवरात्रींस लावतात .
०लग्न  न. ( शुभमुहूर्त ) दसरा . [ सीमोल्लंघन अप . ]
०लिंग  न. शंकराचें , महादेवाचें लिंग , पिंडी , प्रतिमा .
०शक्ति  स्त्री. पुरुषप्रकृति . तेवी शिवशक्ति विवंचना तुज मी सांगेन संपूर्ण । - एभा २४ . ६९ .
०शरणार्थ  पु. लिंगायत लोक नमस्कार शब्दाऐवजीं याचा उपयोग करितात .
०स्व  न. शिवास अर्पण केलेलें ; ज्याचा अपहार करणें पातक होय असें द्रव्य वगैरे . शिवा - स्त्री . १ पार्वती . शिवा भवानी रुद्राणी । कां न पावतीच कोणी । - एरुस्व ५ . ७४ . २ कोल्ही . शिवात्मा - पु . परमात्मा ; जीवात्म्याहून निराळा जो आत्मा तो . शिवापुढचा - वि . १ नंदी ; नंदीबैल ; बैल . २ ( ल . ) निर्बुध्द ; दगड ; मठ्ठ . शिवामूठ - स्त्री . १ विवाह झाल्यापासून पांच वर्षेपर्यंत श्रावणांतील दर सोमवारीं नववधूनें महादेवास अनुक्रमें तीळ , तांदुळ , सातु , मुगाची डाळ व गहूं यांची मूठ वहावयाची असते ती . २ शिवामूठ वहावयाचा विधि , व्रत . शिवालय - न . १ महादेवाचें मंदिर , देवालय . २ स्मशान .
n.  एक देवता, जो सृष्टिसंहार का आद्य देवता माना जाता है (रुद्र-शिव देखिये) ।
 m  The deity शिव. Final emancipation from separate existence.
शिवशिव   An interj of disgust.
शिवावरचा बेल उचलणें-काढणें-घेणें   A form of swearing.

Related Words

शिव   रुद्र-शिव   शिव   शिव भेटे, संशय फिटे   शिव शिव करणें-म्हणणें   शिव शिव ! हे प्राणनाथ!   शिव-शिवचतुर्दशी   शिव II.   शिव III.   शिव IV.   शिव IX.   शिव V.   शिव VI.   शिव VII.   शिव VIII.   रुद्र-शिव   शिव शिव करणें-म्हणणें   शिव-शिवचतुर्दशी   शिव II.   शिव III.   शिव IV.   शिव IX.   शिव V.   शिव VI.   शिव VII.   शिव VIII.   शिव भेटे, संशय फिटे   शिव शिव ! हे प्राणनाथ!   रुद्र-शिव   शिव II.   शिव III.   शिव IV.   शिव IX.   शिव V.   शिव VI.   शिव VII.   शिव VIII.   शिव भेटे, संशय फिटे   शिव शिव करणें-म्हणणें   शिव-शिवचतुर्दशी   शिव शिव ! हे प्राणनाथ!   शिव भारत   शिवभारत   शिवराम   शिवलीलामृत   शिवसंहिता   शिवाजी   शिवानन्दलहरी   सदाशिव लक्ष्मण ठोसर   सदाशिवराव परांजपे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person
  |  
 • भोलेनाथ महादेव - जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंक...
  आरती हिन्दू उपासना की एक विधि हैAarti, ãrti, arathi, or ãrati is a Hindu ritual
 • शिवगीता
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय १
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय २
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय ३
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय ४
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय ५
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय ६
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय ७
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय ८
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय ९
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय १०
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय ११
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय १२
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय १३
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय १४
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय १५
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय १६
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय १७
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
 • शिवगीता - अध्याय १८
  विविध गीतामे प्राचीन ऋषी मुनींद्वारा रचा हुवा विश्व कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्त्वोंका संग्रह है। Gita has the essence of Hinduism, Hindu philosophy an..
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person