"व" Words

  |  
(व.) उधार्‍याचा पुधार, खाटल्याखालीं अंधार   (वर) तलवार धरणें   (वर) नंबर मारणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   (वर) पाय येणें   (वर) माती ओढणें   (वर)-अक्षत (ता) पडणें   (वेशीस) अक्षत लावणें   (विद्या, पैसा इत्यादीच्या) नांवानें पुज्य   ‘ वाहिली ती गंगा, राहिलें तें तीर्थ   किचकडा      वु   वू   वे   वै   वें   व गायाचा   वः   वइ   वइचणे   वइंचणे   वइरण   वइरणे   वइला   वइस   वई   वई (ही) वरुन अंबट होणें   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   वईकाठी   वईल   वईलचूल   वई-वईवरुन अंबट होणें   वईस   वेउळ   वऊंळ   वऊंळदोडा   वक   वंक   वृक   वक (दाल्भ्य)   वृक II.   वृक III.   वृक IV.   वृक IX.   वृक V.   वृक VI.   वृक VII.   वृक VIII.   वृक X.   वृक XI.   वृक XII.   वृक XIII.   वृक XIV.   वृक्क   वक्कण्या   वक्कर   वक्कल   वक्कल-वक्कल, वकील आणि वैद्य   वकट   वकटे   वंकट   वेंकट   वकटवणी   वकटवाणा   वकटंवाणी   वेंकटेश   वेंकटेश   वेंकटेश्वर   वकटा   वैकुंठ   वैकुंठ II.   वैकुंठ III.   वैकुंठ IV.   वैकुंठचतुर्दशी   वैकुंठभवन   वैकुंठ-वैकुंठसमाराधना   वैकुंठवासी   वैकुंठसमाराधना   वकणे   वकत   वकुत   वक्त   वैकृत   वक्तृत्व   वक्तृत्वशक्ति   वकत्र   वक्त्र   वक्त-वक्ताची वेळ   वक्तव्य   वक्तशीर   वक्ता   वक्ताची वेळ   वैकृति (गालव)   वकती   वेक्ती   वृकद्वरस्   वृकदेवा , वृकदेवी   वकनख   वंकनाळ   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person