"ल" Words

  |  
(लोकांच्या) नरकांत बुडणें   बुदूचा      लू   लूं   ले   लै   ल खोड्यारा   ल धड नाहीं भुंडयांत, उभे केलें खोंडयांत   ल ब   लइ   लेइणे   लई   लईण   लईन   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   लईलूट   लक   लुक   लूक   लेक   लेंक   लेक होईतों ल्यावें, सून येईतों खावें   लुकई   लक्क   लक्क-क्ख   लक्कड   लुक्कड   लक्कडकोट   लक्कडखाना   लककण   लक्कण   लुक्कण   लक-कण-कन-कर-दिशी   लककण-कन-कर-दिशी   लुक्कणपेंच   लक्कदिशी   लककन   लक्कन   लककर   लक्कर   लक्क-लक्क भावडी, कटटा-ड्डा उजो   लक्का   लुक्का   लक्ख   लकचे   लकुच   लंकेची पार्वती   लकटणे   लकटणें   लकड   लुकड   लकडकोट   लकडखाना   लकडणे   लकडणें   लकडदिवी   लकड्या   लुकड्या   लकडवाला   लकडा   लुकडा   लकडा-लकडा लावणें   लकडी   लकडी दाखविल्याशिवाय-लकडी वांचून मकडी वळत नाहीं-वठणीस येत नाहीं   लकडी बिगर मकडी नहीं वठणी आती   लकडीकोट   लकडीचे बल मकडी नाचे   लकडीपेंढी   लकडीपूल   लकढवाला   लुकण   लुकंण   लुंकण   लुक्णा   लंकेंतु उबजलेले सगळे रावण न्हयिं   लंकेंत जन्मले तितके राक्षसच   लंकेंतु भांग्राक मोल ना   लकतर   लक्तर   लकतर-लकतर, लकतर्‍या गाळणें   लकतरी   लकतऱ्या   लंकेंत-लंकेंत सोन्याच्या विटा   लकतवाय   लकताड   लक्ताळ   लकदिशी   लकपक   लेंकपूत   लकब   लकेर   लेकरू   लेकरुं   लेंकरुं   लेंकरूं   लेंकुरूं   लेकरुं मांडीवर हगल्यास वडील मांडी तोडतील असें नाहीं   लेंकुरछंद   लकुरपण   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person