"ल" Words

  |  
   लू   लूं   ले   लै   लइ   लेइणे   लई   लईण   लईन   लई-लई वटवट, अन् खाई मटमट   लईलूट   लक   लुक   लूक   लेक   लेंक   लुकई   लक्क   लक्क-क्ख   लक्कड   लुक्कड   लक्कडकोट   लक्कडखाना   लककण   लक्कण   लुक्कण   लककण-कन-कर-दिशी   लक्कदिशी   लककन   लक्कन   लककर   लक्कर   लक्क-लक्क भावडी, कटटा-ड्डा उजो   लक्का   लुक्का   लक्ख   लकचे   लकुच   लंकेची पार्वती   लकटणे   लकटणें, लकडणें   लकड   लुकड   लुकड-डा-ड्या, लुक्कड   लकडणे   लुकड्या   लुकड, लुकंण, लुक्कण   लकडा   लुकडा   लकडा-लकडा लावणें   लकडी   लकडीचे बल मकडी नाचे   लकडी दाखविल्याशिवाय-लकडी वांचून मकडी वळत नाहीं-वठणीस येत नाहीं   लकडी बिगर मकडी नहीं वठणी आती   लकढवाला   लुकण   लुंकण   लुक्णा   लंकेंतु उबजलेले सगळे रावण न्हयिं   लंकेंत जन्मले तितके राक्षसच   लंकेंतु भांग्राक मोल ना   लकतर   लक्तर   लकतर-लकतर, लकतर्‍या गाळणें   लकतरी   लकतऱ्या   लंकेंत-लंकेंत सोन्याच्या विटा   लकतवाय   लकताड   लक्ताळ   लकदिशी   लकपक   लकब   लकेर   लेकरू   लेकरुं   लेंकरुं   लेंकुरपण   लेंकरूंबाळ   लेकरुं मांडीवर हगल्यास वडील मांडी तोडतील असें नाहीं   लेकरुं-लेकरुं ना बाळ, वाजविती टाळ   लेंकुरवाला-ळा   लेंकुरसमजूत   लेकरांगुरांनी वाडा साजरा   लेंकरां-गुरांनीं वाडा साजरा   लकेरी   लकलक   लुकलुक   लेक-लेक असली जरी तरी परघरीं जाणारी   लकलकणें   लुकलुकणे   लुकलुकणें   लकलकाट   लकलकी   लुकलकी   लकलकीत   लकल कीत   लकुलिन्   लेंकवळा   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person