Dictionaries | References

"म" Words

  |  
(अंगाला) मिरच्या झोंबणें   (अंगाला) मिरच्या लागणें   (फौजेची) मांडा उठणें   (बायकांना तोंडावर) मोडी उठणें   (बायकांना तोंडावर) मोडी फुटणें   (बायकांना तोंडावर) मोडी येणें   (मढ्याच्या) टाळूवरचें लोणी खाणारा   (मढ्याच्या) टाळूवरचें लोणी खाणें   (मध्यें) नाक खुपसणें   (मध्यें) नाक घालणें   (मनगटाला) रग लावणें   (मनांत) सर्द होणें   (मनाचा) धडा करणें   (मनाचा) मांडा मनांत खाणें   (महानु.) युक्तीशिवाये मुक्ती नाहीं   (माझ्या) अंगीं का माशा मेल्या आहेत?   (माणसास) खाड्यात घालणें   (माणसास) खाड्यात टाकणें   (माणसास) खाड्यात पाडणें   (मानेचा) कळस ढळणें   (मुखावरुन, तोंडावरुन, स्वरुपावरुन) मदन ओंवाळणें   (मुखावरुन, तोंडावरुन, स्वरुपावरुन) मदन ओंवाळुन टाकणें   (म्हशीनें) नाकावर पाय देणें   अंगांत मांग येणें   अवसानघातकी महापातकी   आगसली ती मागसली   आपण हंसें लोकाला शेंबूड आपल्या नाकाला   आपण हंसें लोकाला शेंबूड माझ्या नाकाला   उभ्यानें फेर धरुन मुतणें   उल्लूका भाई मशालजी   एखाद्याला मारुन मुटकून मुसलमान करणें   एखाद्याला मारुन हाणून मुसलमान करणें   कंठ मोकळा करुन रडणें   काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता   कूपमंडूकन्याय   कोंडयाचा मांडा करुन खाणें   कोळशांतलें माणिक   खाणें थोडें मचमच फार   खावयास अगडबंब, म्हणावयास मुखस्तंभ   खितपणीचें मरण   गातां गळा, शिंपिता मळा, लिहितां हातवळा   घरच्या म्हातारी भोंवतीं जहालपणा करणें   घरांत मुरळया नाचविणें   चपेटा मारणें   चाक्या म्हसोबा   चिखलांतली मेढ   चुकला फकीर मशिदींत   चुकला फकीर मशिदींत शोधावा   चोरटे हुशार   जांके संग दसवीस है तांको नाम महंतः   जिवाची मुंबई करणें   जेथें गांव तेथें महारवाडा   ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस   तुरुत दान महापुण्य   तोंडाची मोरी करणें   तोंडाला फांटा भरणें   तोंडास मस लागणें   तोंडीं फांटा भरणें   दिवस बुडे, मजूर उडे   धनी नाहीं, मेरें आणि शेत भरलें बेरें   नाक खुपसणें   नाक घालणें   निर्मूळ करणें   पाच्छाईचे पांच मुजरे   प्रथमग्रासे मक्षिकापातः   फेर धरुन मुतणें   बाजारचा मेवा, बापलेकांनीं खावा   बारा पिंपळावरचा मुंजा      म अक्षर   म व्यंजन   मँगटीका   मँगनी   मँगरैल   मँगरैला   मँगरौल   मँगला   मँगवाना   मँगाना   मँगाबे   मँगुरा   मँगुरी   मँगेतर   मँगोल   मँगोल जाति   मँगोल भाषा   मँचिया   मँजना   मँजनिलो नूनेज   मँजनिलो नूनेज आंबा   मँजवाना   मँजा   मँजा हुआ   मँजाई   मँजाई करना   मँजाना   मँजार   मँजीरा   मँजीरावादक   मँझधार   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP