"ढ" Words

  |  
(ढुंगणाला) हात पोंचणें      ढै   ढई   ढक   ढंक   ढेक   ढेकें   ढेंक   ढेंके   ढक्कू   ढक्कळणे   ढक्का   ढक्की   ढकढक   ढकढक or कां   ढकढकां   ढुंकणे   ढेकणे   ढेकणें   ढेकूण   ढेंकणे   ढेंकणें   ढेंकूण   ढेकूण पिसा   ढेंकूण मारायला तलवार कशाला? ढेंकूण मारायला ब्रह्मास्‍त्राचें आवाहन-जप कशाला पाहिजे?   ढेकणाचे संगे हिरा जो भंगला।   ढेंकणाच्या संगे, हिरा भंगे   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   ढेंकणासारखें रगडून टाकणें   ढेकणी   ढेंकणी   ढुंकून   ढुंकून न पाहाणें-विचारणें   ढेकर   ढेंकर   ढेंकूर   ढेकर देणें-देऊन बसणें   ढकल   ढकेल   ढकलगुजर   ढकलगुजर-गुजरण   ढकलचंद   ढकलचंद-पंच्यायशी   ढकलणे   ढकलणें   ढकलणी   ढकलनंद   ढकलनंद or ढकलनंदन   ढकलनंदन   ढकलपंच्यायशी   ढकलपंच्यांशी   ढकलपंचविशी   ढकलपट्टी   ढकल्या   ढकलाढकल   ढकलाढकल or ढकलाढकली   ढकलाढकल-ली   ढकलाढकली   ढकलापा   ढकली   ढेंकली   ढेकळ   ढेकूळ   ढेंकळ   ढेंकूळ   ढेकळाप्रमाणें विरणें-विरघळणें   ढेकळी   ढेकुळी   ढेकूळी   ढकशी   ढुकसी   ढका   ढेका   ढकाडणें   ढकाढक   ढकाढक or कां   ढकाढकां   ढकार   ढेंकारणे   ढंकाळ   ढंकाळपार्वती   ढकी   ढेकी   ढग   ढंग   ढुंग   ढेंग   ढेंग बघून पिडें, तोंड बघून विडे   ढेंग बघून पिढें, तोंड बघून विडा-डे   ढेंगेखालून जाणें   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   ढुंगड   ढंगड्या   ढगढग   ढगढगणे   ढगढगा   ढगढगां   ढुंगण   ढुंगण दाखवावें पण दांत नाहीं दाखवूं   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person