"ढ" Words

  |  
   ढै   ढई   ढक   ढंक   ढेक   ढेंक   ढेंके   ढक्कू   ढक्कळणे   ढक्का   ढक्की   ढकढक   ढकढकां   ढेकें,ढेका   ढुंकणे   ढेकणे   ढेकूण   ढेंकणे   ढेंकूण   ढेकणें, ढेंकणें   ढेकूण, ढेंकूण   ढेकूण पिसा   ढेंकूण मारायला तलवार कशाला? ढेंकूण मारायला ब्रह्मास्‍त्राचें आवाहन-जप कशाला पाहिजे?   ढेंकणाच्या संगे, हिरा भंगे   ढेकणाचे संगे हिरा जो भंगला।   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   ढेंकणासारखें रगडून टाकणें   ढेकणी   ढेंकणी   ढेकणी, ढेंकणी   ढुंकून   ढुंकून न पाहाणें-विचारणें   ढेकर   ढेंकर   ढेंकूर   ढेकर, ढेंकर   ढेकर देणें-देऊन बसणें   ढकल   ढकेल   ढकलगुजर-गुजरण   ढकलचंद   ढकलचंद-पंच्यायशी   ढकलणे   ढकलणें   ढकलणी   ढकलनंद   ढकलनंदन   ढकलपंच्यायशी   ढकलपंच्यांशी   ढकलपंचविशी   ढकलपट्टी   ढकल्या   ढकलाढकल   ढकलाढकल-ली   ढकलाढकली   ढकलापा   ढकली   ढेंकली   ढेकळ   ढेकूळ   ढेंकळ   ढेंकूळ   ढेंकळ, ढेंकूळ, ढेंपळ, ढेंपूळ   ढेकळाप्रमाणें विरणें-विरघळणें   ढेकूळी   ढेकळी, ढेकुळी   ढकशी   ढुकसी   ढका   ढेका   ढकाडणें   ढकाढक   ढकाढकां   ढकार   ढेंकारणे   ढंकाळ   ढंकाळपार्वती   ढकी   ढेकी   ढग   ढंग   ढुंग   ढेंग   ढेंगेखालून जाणें   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   ढुंगड   ढंगड्या   ढगढग   ढगढग,- गां   ढगढगणे   ढुंग, ढुंगण, ढुंगाण   ढगढगा   ढुंगण   ढुंगण दाखवावें पण दांत नाहीं दाखवूं   ढुगण दाखविणें   ढुंगण पाहून पाट, तोंड पाहून टिळा   ढुंगण फाटे पण ढबला नहीं फाटे   ढुंगण फिरविणें   ढुंगणमोडे   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person