ढुंगड

See also ढुंगण , ढुंगाड , ढुंगाण
 न. मोठे ढुंग , कुल्ला , मागचा भाग ; कुल्ल्याचा विस्तार , मोठेपणा दाखविणारा शब्द . [ ढुंग ] ढुंगणावर आपटणे - मूर्खपणामुळे मोठी ठोकर बसून नुकसान होणे . ढुंगणास हात पोहोचणे - स्वतंत्र बनणे ; कोणाची जरुरी नसणे . मुलगा मोठा होऊन स्वैर वर्तन करु लागला असता म्हणतात . म्ह० तोंडाच्या बाता ढुंगाड खाय लाता ( कोणाचे तोंड कोणाचा हात . ह्या म्हणीच्या सारखीच म्हण . तोंडाचे काम फक्त गप्पा मारण्याचे असते पण इकडे ढुंगणास खस्ता खाव्या लागतात या अर्थी . )