डंखेल

See also डंकील , डंखील
वि.  डंख केलेले ; पक्ष्यांनी चोचीने टोचलेले ; किड्यांनी खाल्लेले ; उंदरांनी कुरतुडलेले ( धान्य , फळ इ० ) [ सं . दंश ]
  Bird-pecked, worm-eaten, rat-nibbled &c.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person