आंखली

( कु . ) आंबे वगैरे झाडावरुन काढण्याचा घळ ; झेला ; आंखी ; गांजिवा ; आंकडी [ सं . आ + कृष ; अंक ? ]

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person