रामचंद्राचीं आरती - त्रिभुवनमंडितमाळ शोभतसे ग...

रामचंद्राचीं आरती

रामचंद्राचीं आरती

त्रिभुवनमंडितमाळ शोभतसे गळां ।
आरती ओवाळूं पाहूं ब्रह्मपुतळा ॥ १ ॥
श्रीराम जय राम जय जय राम ।
आरती ओवाळूं पाहूं सुंदर मेघश्यामा ॥ धृ. ॥
ठकाराचे ठाण करी धनुष्यबाण ।
मारुती सन्मुख उभा कर जोडून ॥ श्रीराम. ॥ २ ॥
भरत शत्रुघ्न दोघे चौऱया ढाळित ।
स्वर्गीहूनी देव पुष्पवृष्टि करिती ॥श्रीराम. ॥ ३ ॥
रत्नखचित माणिक वर्णू काय मुगुटी ।
आरती ओवाळूं चवदाभुवनांचे पोटी ॥ श्रीराम. ॥ ४ ॥
विष्णुदास नामा म्हणे मागतो तूं ते ॥
आरती ओंवाळूं पाहू सीतापतीतें ॥
श्रीराम जय राम जय जय राम ॥ ५ ॥
Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000