रामचंद्राचीं आरती - दशरथराजकुमारा धृतमुक्ताहा...

रामचंद्राचीं आरती

रामचंद्राचीं आरती
दशरथराजकुमारा धृतमुक्ताहारा । शरयूतेरविहारा शमितक्षितिभारा । करुणापारावारा कपिगणपरिवारा । निर्गतनिखिलविकारा निगमागमसारा ॥१॥
जय देव जय देव जय सीतारामा ॥ सजलबलाहकश्यामा सच्चित्सुखधामा०॥ध्रु०॥
रविकुलराजललामा रम्यगुणग्रामा । रूपविनिर्जितकामा रुद्रस्तुतनामा । परिपालितसूत्रामा पूर्णसकलकामा । विश्वविलासविरामा विठ्ठलविश्रामा ॥जय देव जय देव०॥२॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-03-18T03:04:18.0870000