रामचंद्राचीं आरती - जय देव जय देव जय आत्माराम...

रामचंद्राचीं आरती

रामचंद्राचीं आरती

जय देव जय देव जय आत्मारामा ।
निगमागमशोधितां न कळे गुणसीमा ॥ धृ. ॥
नाना देही देव एक विराजे ।
नाना नाटक लीला सुंदर रुप साजे ॥
नाना तीर्थी क्षेत्री अभिनव गति भाजे ।
अगाध महिमा पिंडब्रह्मांडी गाजे ॥ १ ॥
बहुरुपी बहुगुणी बहुतां कलांचा ।
हरिहरब्रह्मादिक देव सकळांचा ॥
युगानुयुगी आत्माराम आमुचा ॥
दास म्हणे महिमा न बोलवे वाचा ॥ २ ॥
Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000