रामचंद्राचीं आरती - स्वस्वरुपोन्मुबुद्धि वैदे...

रामचंद्राचीं आरती

रामचंद्राचीं आरती

स्वस्वरुपोन्मुबुद्धि वैदेही नेली ।
देहात्मकाभिमानें दशग्रीवें हरिली ॥
सद्विवेकमारुतिनें तच्छुद्वि आणिली ।
तव चरणांबुजि येउनि वार्ता श्रुत केली ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय निजबोधा रामा ।
परमार्थे आरती सद्‌भावें आरती परिपूर्णकामा ॥ धृ. ॥
उत्कट साधुनि शिळा सेतु बांधोनि ।
लिंगदेहलंकापुरि विध्वंसोनी ॥
कामक्रोधादिक राक्षस सखया मारीला ॥
वधिला जंबूमाळी भुवनी त्राहटीला ।
आनंदाची गुढी घेउनियां आला ॥ ३ ॥
निजबळें निजशक्ती सोडविली सीता ।
म्हणुनी येणें झाले आयोध्ये रघुनाथा ॥
आनंदे ओसंडे वैराग्य भरता ।
आरती घेउनि आली कौसल्या माता ॥ जय. ॥ ४ ॥
अनुहत वाजिंत्रध्वनि गर्जती अपार ।
अठरा पद्मे वानर करिती भूभु:कार ॥
आयोध्येसी आले दशरथ कुमार ।
नगरी होत आहे आनंद थोर ॥ जय. ॥ ५ ॥
सहज सिंहासनी राजा रघुवीर ।
सोहंभावें तया पूजा उपचार ॥
सहजांची आरती वाद्यांचा गजर ।
माधवदासस्वामी आठव ना विसर ॥ जय. ॥ ६ ॥
Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000