श्रीकृष्ण कथामृत - अनुक्रमणिका

संतकवि श्रीगणुदास यांनी रचलेले श्रीकृष्ण - कथामृत अमृताची गोडी देते.


अनुक्रमणिका
सर्ग        विषय

पहिला        अवतारपीठिका
दुसरा        वसुदेवबंधन
तिसरा        भगवज्जनन
चवथा        गोकुलानंद
पांचवा        विधिमोहनाश
सहावा        इंद्रगर्वपरिहार
सातवा    भक्तिविलास
आठवा    कंसोद्धार
नववा        मथुरारक्षण
दहावा        रुक्मिणीपरिणय
अकरावा    प्रेमदर्शन
बारावा        मनोरथपूर्ति
तेरावा        पुनर्मीलन
चौदावा    संकटनिवारण
पंधरावा    शमोद्योग
सोळावा    मोहनिरास
सतरावा    समरप्रसंग
अठरावा    महन्मंगल

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-12-17T02:39:12.6430000