कांकड आरती - भक्तीचिये पोटीं बोध-कंकडा...

कांकड आरती

कांकड आरती २

भक्तीचिये पोटीं बोध-कंकडा ज्योती ।
पंचप्राण जीवेंभावे ओंवाळूं आरती ॥ १ ॥

ओंवाळूं आरती माझ्या पंढरीनाथा ।
दोन्ही कर जोडूनि चरणी ठेविला माथा ॥ ध्रु. ॥

काय महिमा वर्णू आतां सांगणें तें किती ।
कोटी ब्रम्हहत्या मुख पाहतां जाती ॥ २ ॥

राई रखुमाबाई उभ्या दोन्ही दों बाहीं ।
मयूरपिच्छचामारें ढाळिती ठईंच्या ठाईं ॥ ३ ॥

विटेसहित पाय म्हणुनी भावे ओंवाळूं ।
कोटी रवी-शशी दिव्य उगवले हेळूं ॥ ४ ॥

तुका म्हणे दिप घेउनी उन्मनींत शोभा ।
विटेवरी उभा दिसे लावण्यगाभा ॥ ५ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000