कृष्णामाहात्म्य

मोरोपंत हे जरी संत नव्हते, तरी सदाचरणी, सच्छील असे ते एक विद्वान् गृहस्थाश्रमी होते.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:53:33.8730000