ब्रह्म सूत्राणि

ब्रह्मसूत्र ग्रंथात एकंदर चार अध्याय आहेत ज्यांची नांवे आहेत - समन्वय, अविरोध, साधन आणि फल. प्रत्येक अध्यायात चार भाग आहेत.


: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2014-12-04T05:00:13.5370000