डोहाळ्याची गाणी

मुलगी बाळंतपणासाठी माहेरी आल्यावर, आठव्या महिन्यात डोहाळे जेवणासमयी ही गाणी म्हणतात.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A

Last Updated : 2008-01-11T21:01:09.1600000