s savatamali

  • संत सावतामाळींचे अभंग
    श्री संत सावतामाळी हे माळी समाजातील संत होऊन गेले. फुलांची शेती करता करता, भाज्या पिकवताना त्यांना त्यात श्री विठ्ठ्लाचे दर्शन होई. त्यावेळेस त्यांच्..
  • संत सावतामाळींचे अभंग
    श्री संत सावतामाळी हे माळी समाजातील संत होऊन गेले.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person