न देवाय न धर्माय

कोणत्याच चांगल्या कार्यकरितां (पैसा, श्रम) उपयोगी न पडणें
वायां जाणें. सबंध श्लोक (अ) न दवाय न धर्माय व बन्धुम्या व चार्थिन दुर्जनस्यार्जितं वित्त भुज्यतें गजतस्करें ॥-सुर ५५.५
(आ) न दवाय न धर्माय विधवायै नमो नमः। प्रज्वालेतानि शष्पाणि नाङ्गाराय न भस्माने॥- समपद्य.
धड देवाकडे खर्च झालें नाहीं कीं धर्माकडे नाहीं, मधल्यामधेंच वायां गेलें. चांगल्या कामास न आलेल्या गोष्टीबद्दल योजतात. धर्म पहा. (अ) न देवाय न धर्माय न बन्धुभ्यो न चार्थिन। दुर्जनेनार्जितं द्रव्यं भुज्यते राजतस्करैः॥ (आ) न देवाय न धर्माय विधवायै नमो नमः। प्रज्वालितानि शष्पाभु नांगाराय न भस्मने॥

Related Words

पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   भवति न भवति   चुना पानाला न लागणें   न हिन्दुर्न यवनः।   हांक-हांक कानावर न जाणें, हाक कानीं न पडणें-ऐकूं न येणें   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   चांगला संसार असावा, तर सौदा उधार न घ्‍यावा   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   आनंदाची घडी येती, न कळतां निघून जाती   उद्योगी यासी मिळे अवकाश, आळसा न मिळेचि खास   कुपणि-न   घासतां दगड सतत, शेवाळ निर्माण न होत   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   न देवाय धर्माय अश्वत्थाय नमो नमः।   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person