तक्की लावणे

क्रि.  ( व . ) वजनाच्या काट्यावर कपाशीच्या गाड्या लावणे .