"ड" Words

  |  
डोहाळेजेवण   (डोक्यांत) बटाटे भरलेले असणें   (डोक्यावरचा) पदर काढणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   (डोळ्यांत) धुरळा घालणें   (डोळयांत) धूळ फेकणें   (डोळ्यावर) धूर येणें      डु   डू   डे   डेअरी   डई   डुई   डऊ   डऊक   डऊत   डऊर   डक   डके   डंक   डूक   डेक   डुक्कर   डुक्कर पहा. दुकर धुयत तितलो चिखलांत लोळत   डक्कलव्हलर   डक्कलवार   डकडक   डकडक or कां   डकडकणें   डकडकीत   डकणे   डकणें   डुकर   डुकर मारुंकय व्हेल्‍यार रडता, पोसुंकय व्हेल्‍यार रडता   डकरणे   डुकरमुसळी   डुकरमुसांडी   डुकरा खीं कॉंडा सुख   डुकराक कोंडाचें सुख   डुकरी   डकल   डकला   डकली   डुकली   डुकळ   डुकळी   डकवण   डकवणे   डकवाडकव   डकविणे   डंका   डंका लावणें   डंका वाजवणे   डकाईत   डकाक   डकाक or कां   डकाकां   डकाडक   डकाडकां   डकार   डकारणे   डकांव डकांव   डकांवडकांव   डंकि   डंकी   डेंकी   डेंकी or खी   डंकी उडी   डंकीण   डंकील   डंकील or डंखील   डंख   डुंख   डेख   डेंख   डेंख or डेख   डंखउजाड   डंखणे   डंखणें   डुंखण   डुंखणे   डुंखणें   डेंखण   डुंखन   डंखेल   डखळ   डेंखा   डेंखान   डंखी   डेंखी   डंखीक   डंखीण   डंखील   डंखील or डंखेल   डग   डंग   डूग   डुंग   डेग   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person