"आ" Words

  |  
(आईवर) नाडा सोडणें   (आजचें) मरण उद्यांवर लोटणें   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   (आंत, मध्येम) बिब्बा घालणें   (आपल्या) पावलापुरतें पहाणें   (आपल्या) मरणानें मरणें   (आपली) मांडी उघडतां आपणासच लाज वाटते   अघिवळी   अघीमण्यार         आं   आ करणें   आं कॅल्लँ तॉण, हांस्कय् जाता, रडूंकय जाता   आ पसरणें   आ पसरून बसणें   आ फाडणें   आ वासणें   आ वासून   आ0 लावणें   आआडणें   आइकट   आइकणें   आइकभट्टी   आइकीव   आइकींव   आइगलु   आइणी   आइतें   आइतखाऊ   आइतगब्बू   आइतवार   आइता   आइती   आइती गुरवीण होईन, नैवेद्य खाईन   आइतोजी   आइतोबा   आइतोळा   आइंद   आइंदे   आइंदा   आइन   आइस   आई   आई   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   आई एली, बाप तेली आणि मुलगा शेख चिली   आई काळी   आई गेली देवाला, देव आला घराला   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   आई गाते अंगाई, मूल झोपी जाई   आई गोड की खाई गोड   आई जेऊं घालीना, बाप भीक मागूं देईना   आई जेवलो, म्हाळसा पावली   आई तेली, बाप माळी, बेटे निकले सुजानअल्ली   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   आई देवळांत व नायटे गांवांत   आई नसो, पण मावशी असो   आई ना बाई, मंगळ कोण गाई   आई निघुनिया जाते, करडूं मागे लागते   आई पांढर   आई पोरका   आई बघते पोटाकडे, आणि बायको बघते पाठीकडे   आई भेरी, बाप पडघम आणि संबळ भाऊ   आई मरावी, मावशी उरावी   आई मेल्यावर बाप मावसा   आई मुलाची तहान भूक जाणती, त्यापेक्षां मुलाला अधिक माहिती   आई माझी डोंबाळी आणि अवसे पुनवे ओंबाळी   आई व्याली, पोर पिसा, जावई मिळाला तोहि तसा   आई सोसणार नि बाप पोसणार   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आई, मला बाळंत व्हावयाचे (कोनीं निघावयाचे) वेळेस जागी कर, बाई तूं मुलखास जागे करशील   आईक   आईचे तसे बाईचे, तिसरे माझ्या सईचें   आईचें दूध की गायीचें दूध   आईचे दूध मणगटी खेळविणें   आईचे मन मुलाला राखते आणि बापाचे मन बाहेर फिरते   आईचे लग्न, बापाची मुंज, एकांत एक उरकून घेणें   आईचे स्तन, लेकरांचे अन्न   आईच्या कासोट्याला हात घालणें   आईच्या पोटास रोग येणें   आईच्या लुगड्याला बारागांठी, बायकोला पितांबर धटी   आईच्या लाडामुळें, मूल होई खुळें   आईचा काळ, बायकोचा मवाळ   आईचा जीव बाईपाशी, बाईचा सार्‍या गांवापाशी   आईचा निवाडा, लहान मुलाला पांगुळगाडा   आईचा हात नि नारीचा दहिभात (सारखाच)   आईचा हात, शिळा गोड भात   आईची माया अन् पोर जाईल वाया   आईजवळ गेले तर लेकरूंच होईल   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आईजीच्या जिवावर बाईजी उदार   आईणी   आईत   आईता   आईंदे   आईन   आईने ओटी भरली, पोर सासरी निघाली   आईने टाकले म्हणून देव टाकीत नाही   आईनें मळवट भरला, पोर दिली जावयाला   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person