ज्ञानमोदक पोथी - अध्याय ८

दुर्मिळ अशा ज्ञानमोदक पोथीचे पारायण केल्याने ज्ञानात मोलाची भर पडते.


अध्याय ८

श्रीरामायनमः

॥ जोसर्वातीतसर्वप्रकाशक ॥ गोपालाश्रमरुपीगणनायक ॥ म्हणेगोसावीनंदनाआईक ॥ सावधानें ॥१॥

अध्यारोपआणिअपवादजाण ॥ त्याचेंकीजेलआतांनिरुपणा ॥ ज्याबोधेंमिथ्यासंसारबंधन ॥ दूरीहोय ॥२॥

आधींसांगतोंतुजअध्यारोप ॥ वस्तूचेठाईंअवस्तूचाआरोप ॥ हेंचिजाणकेवलतयाचेंरुप ॥ निश्चयेंसी ॥३॥

वस्तुम्हणिजेसच्चिदानंदघन ॥ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तनिर्गुण ॥ निर्विकारअद्वैतचैतन्यपूर्ण ॥ परब्रह्म ॥४॥

अवस्तुम्हणजेअज्ञानादिक ॥ जडदृश्यमिथ्यानामरुपात्मक ॥ व्यष्टिसमष्टिरुपसकलिक ॥ समुदाय ॥५॥

जैसासर्परज्जूचाविवर्त ॥ तैसेंब्रह्मीसर्वमायिकनिश्चित ॥ जाणविवर्ताचेंहीरुपव्यक्त ॥ तैसेंअसे ॥६॥

शुद्धचैतन्याच्याठाईंकेवल ॥ भासेअन्यथारौप्यविश्वसकल ॥ यासीभिन्नतानसोनिनिखल ॥ चैतन्याविण ॥७॥

याजलाचिम्हणावेंविवर्त ॥ नसताब्रह्मींआरोपभासत ॥ जेवींशुक्तीचेठाईरजत ॥ निलिमाव्योमीं ॥८॥

मिथ्याजडदृश्यदेहेंद्रियवृत्ती ॥ सर्वपदार्थअचेतनअसती ॥ आपुल्याव्यापारींप्रवर्तती ॥ जयाचेसत्तेनें ॥९॥

ऐसेंचैतन्यब्रह्मअधिष्ठान ॥ जेंसकलवृत्तीचेंकारण ॥ म्हणऊनिसर्वीसर्वपणें ॥ तेंचियेक ॥१०॥

सकलअचेतनातेंआवरी ॥ असेमिथ्यासंबंधेनिर्विकारी ॥ स्वसत्तास्फूर्तीनेबाह्यांतरीं ॥ व्यापूनिया ॥११॥

ब्रह्मीजडप्रपंचजिओअध्यस्थ ॥ त्याचेगुणदोषासीनाहीलिंपत ॥ जरीअबिन्नअसोनिसर्वगत ॥ निर्विकार ॥१२॥

सत्याचेठाईअसत्याचेंभान ॥ याचनांवेंअध्यारोपणजाण ॥ हाहीअपवादबोधेंकरुन ॥ नाहींसाहोय ॥१३॥

आतांअपवादाचेंसांगूंलक्षण ॥ रज्जुविवर्तसर्परज्जूचिजाण ॥ तैसेंवस्तुविवर्तअवस्तूशींपूर्ण ॥ वस्तुमात्र ॥१४॥

म्हणिजेसर्वप्रपंचाचानिरास ॥ असेकेवलअवघाचिद्विलास ॥ निरुपाधिकब्रह्मस्वप्नकाश ॥ अद्वयत्वें ॥१५॥

जोनिर्विकारनिखिलज्ञानघन ॥ ज्यासीनाहींक्रियाआणिचलन ॥ सर्वैद्रियव्यापारेंप्रतीयमान ॥ जरीअसे ॥१६॥

इंद्रियव्यापारेंभासेचंचल ॥ तरीतेंअसेअक्रियअचल ॥ सर्वातीतसर्वव्यापककेवल ॥ चिन्मयजें ॥१७॥

प्रकाशींसकलहीविश्वकल्पित ॥ मायेंकरुनसर्वातेधरीत ॥ नभास्सेसत्यअधिष्ठानरहित ॥ मिथ्याभ्रम ॥१८॥

जरीसत्ययेकअसेआपण ॥ तरीआपल्याठाईभासेस्वप्न ॥ तैसेंचैतन्यअधिष्ठानाविण ॥ नसेकांहीं ॥१९॥

जैसारज्जूच्याठाईसर्पकल्पित ॥ त्यासीव्यापकपूर्णरज्जुशाश्वत ॥ सर्पअसतांनसतांनिश्चित ॥ रज्जूचिकीं ॥२०॥

रज्जूविणससर्पकोठेंचिनदिसे ॥ तैसेंचैतन्यावेगळेंकांहीनसे ॥ सकलविश्वाच्याबाह्यांतरींअसे ॥ व्यापूनिया ॥२१॥

जेंमिथ्यारोपितचराचर ॥ तेंसर्वहीब्रह्मचियेकसार ॥ सुवर्णतेंनानाअलंकार ॥ तैसेंअसे ॥२२॥

मृत्तिकाचिघटादिसकल ॥ आणिपटतोतंतूचिनिखिल ॥ जाणशुक्तिकाचिरजतकेवल ॥ जलचिवीचि ॥२३॥

तैसेंजेंजेंकांहींभासेकल्पित ॥ तेंअधिष्ठानब्रह्मयेकचिसत्य ॥ ऐसेंसर्वात्मकब्रह्मअखंडित ॥ तेतूंजाण ॥२४॥

हाबोधठसावतांकैंचाभेद ॥ केवळअद्वैतसच्चिदानंद ॥ याजलाचिबोलिजेअपवाद ॥ वेदांतमतें ॥२५॥

दृढव्हावयानिरुपण ॥ आतांसांगिजेलपंचीकारण ॥ गोपालाश्रमरुपीगजानन ॥ म्हणेऐसा ॥२६॥

येथेंसंपलेंअष्टमप्रकरण ॥ जेथेंअध्यारोपापवादलक्षण ॥ तेंचिबोलिलागोसावीनंदन ॥ यथामतीं ॥२७॥

इतिश्रीज्ञानमोदकग्रंथेगणेशगोसावीनंदनसंवादे ॥ अध्यारोपपवादनिरुपणंनामअष्टमप्रकरणं ॥ श्रीरस्तु ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-10-28T01:56:55.6030000