माजघरांतील गाणीं - धन संपत्तीला काय उणं सख्य...

संसारांतील सुखदुःखांच्या जोडीलाच, एकमेकींना येत असलेलीं गाणीं सहज गंमत म्हणून एकमेंकींना सांगावयाची आणि घटकाभर मजेंत वेळ घालवावयाचा, या गाण्यांना कुणीं माजघरांतील गाणीं तर कुणीं बैठकींतील गाणीं असेंहि म्हणतात.


माजघरांतील गाणीं

धन संपत्तीला काय उणं सख्या वो आपुल्या वो घरीं जाऊयीनी

पिवळी शेलारी यावी घेऊनी अवघ्या नगीं लव भरजरीची

घडी रुमालांत घालुनी आणावी चौकशी करूनी

एवढं वरचेवरी ऐकुनी पिवळी शेलारी यावी घेऊनी

श्रावण शुद्ध आला महिना नागर पंचीम आली साजणा

मन पूजा करीन गौरीची आवड मला पिवळ्या शेलारीची

राधा नेसुनी रूपसूंदर लोळे पतीच्या ग चरणावर

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-20T10:23:20.3870000