महाराष्ट्र शब्दकोश - संक्षेपांची सूची

व्याकरण, भाषा, शास्त्र, प्रांत इत्यादि विषयक संक्षेपांची सूची
See all words in Maharashtra Shabdakosh here

संक्षेपांची सूची
संक्षेप स्पष्टीकरण
अ. अव्यय.
अक्रि. अकर्मक क्रियापद.
अप. अपभ्रंश, अपभ्रष्टरुप.
अमा. अर्धमागधी.
अर. अरबी भाषा.
ऍरे. ऍरेमाईक भाषा.
अव. अनेकवचन.
आइं. आंग्लो इंडियन.
आद. आदरार्थी.
इ. इत्यादि.
इं. इंग्रजी भाषा.
उ० उदाहरण, उदाहरणार्थ.
उ. उरि. उरियाभाषा.
उअ. उभयान्वयी अव्यय.
उक्रि. उभयविध ( सकर्मक - अकर्मक ) क्रियापद.
उद्गा. उद्गारवाचक अव्यय.
उप. उपरोधिक.
उर्दू, ऊ. उर्दू भाषा.
एव. एकवचन.
क., कर. करवीरप्रांतीय भाषा.
कर्ना. कर्नाटकप्रांतांतील ( दक्षिण महाराष्ट्रांतील ) भाषा.
कवि. कवितेंत.
का. कानडी भाषा.
काश्मी. काश्मीरी भाषा.
क्रि. क्रियापद.
क्रिवि. क्रियाविशेषण.
क्रिविअ. क्रियाविशेषण अव्यय.
कु. कुडाळप्रांतीय भाषा.
कुण.. कुणबाऊ भाषा.
कों. कोंकणी ( ठाणें, कुलाबा, रत्नागिरी प्रांतीय ).
क्क. क्कचित्‍ प्रयोग.
खा. खानदेशी भाषा ( अहिराणी ).
ख्रि. ख्रिस्ती.
ग., गणित गणिती परिभाषा.
गॉ. गॉथिक भाषा.
ग्री. ग्रीक भाषा.
गु., गुज. गुजराथी भाषा.
गो. गोभंतकप्रांतीय भाषा.
चि. चित्पावनी भाषा.
छाप. छापखानाविषयक.
ज. जनभाषा.
जि. जिप्सी.
ज्यो. ज्योतिषशास्त्र.
तत्त्व. तत्त्वज्ञान.
तर्क. तर्कशास्त्र.
ता. तामिळभाषा.
तु. तुर्की.
तु०, तुल. तुलनार्थी, तुलना करा.
ते. तेलगू भाषा.
द्रा. द्राविडी भाषा.
द्वि. द्विरुक्ति.
दे., देभा. देशी ( संस्कृत प्राकृत खेरीज ) भाषा.
ध्व. ध्वन्यनुकारी; ध्वनिवाचक.
न. नपुंसकलिंगी.
ना. नागपुरी भाषा.
न्याय. न्यायशास्त्र.
पं. पंजाबी भाषा.
पदा, पदार्थ. पदार्थविज्ञान.
प्र. प्रशस्त.
पा. पालीभाषा.
प्रा. प्राकृत भाषा.
प्रां. प्रांतिक ( Provincial ).
प्राणि. प्राणिशास्त्र.
पु. पुल्लिंगी.
पेरु. पेरुव्हिअन भाषा.
पोर्तु. पोर्तुगीज भाषा.
फा. फारसी भाषा.
फ्रें. फ्रेंच भाषा.
बं. बंगाली भाषा.
बा. बागलाणी ( नामपुर, नासिक प्रांतीय ) भाषा.
बीज. बीजगणित.
बे. बेळगांवी.
भा. भाग.
भाइसंमं. भारत-इतिहास-संशोधक-मंडळ, पुणें.
भि. भिल्लीभाषा.
म. मराठी भाषा.
म्ह० म्हण.
म्है. म्हैसूर प्रांतीय.
मा. मावळी भाषा.
माण. माणदेशी भाषा.
रसा. रसायनशास्त्र.
राजा. राजापुरी भाषा.
रु. रुढ.
ल. लक्षणेनें, लक्षणार्थी, लाक्षणिक.
लॅ. लॅटिन भाषा.
लु. लुप्त.
व. वर्‍हाडी भाषा.
वाप्र. वाक्प्रचार.
वास्तु. वास्तुशास्त्र.
वि. विशेषण.
विना. विशेषनाम.
विप्र. विशेष प्रचार.
विरु. विशेष रुढ.
वै. वैदिक भाषा.
व्या. व्याकरण.
व्यापक व्यापक अर्थी.
श अ. शब्दयोगी अव्यय.
शाप. शास्त्रीय परिभाषा.
सं. संस्कृतभाषा.
सक्रि. सकर्मक क्रियापद.
सना. सर्वनाम.
सामा. सामान्य अर्थी.
सामाशब्द सामासिक शब्द.
सिं. सिंधीभाषा.
सिंह. सिंहली भाषा.
सुभा. सुभाषित.
स्था. स्थापत्यशास्त्र.
स्त्री. स्त्रीलिंग.
हिं. हिंदीभाषा.
हेट. हेटकरी भाषा.
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-04-05T10:06:13.6630000