लोक कथा

लोककथा तत्कालीन सामाजात चालीरीती कशा असतात याचे वर्णन करतात. तसेच समाजाचे नीती नियम यांचा उहापोह करतात.

  • लोक कथा - भाग १
    प्रस्तुत लोक कथा ‘ जनलोकांचा सामवेद ‘ या पुस्तकांतून घेतलेल्या आहेत.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:19.5470000