प्रवचन

प्रवचन म्हणजे संत माहात्म्यांचा सर्वसामान्य भक्तांना केलेला उपदेश.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2010-04-17T23:06:36.9230000