Dictionaries | References

वाजसनेय संहिता

वाजसनेय संहिता;Vājasaneyi-saṃhitā  
Variations : वा. सं.; Vâj; VƒÅj. ; VS.; VS.

  |  
अंहसस्पति   अंहुभेदी   अंहोमुच्   अकाय   अकितव   अकूपार   अकृष्टपच्य   अक्षरपङ्क्ति   अक्षराज   अक्षि   अक्षिभू   अक्षुध्   अग्निनेत्र   अग्निष्वात्त   अग्निहुत्   अग्नीध्   अग्नीन्द्रौ   अग्नीषोमा   अग्नीषोमौ   अग्न्येध   अग्रजिह्व   अग्रतस्   अग्रेगू   अग्रेणी   अग्रेपा   अग्रेपू   अग्रेवध   अङ्काङ्क   अङ्कुप   अङ्गिरस्वत्   अङ्घारि   अचित्ति   अचिष्टु   अच्छिन्नपत्त्र   अच्छेत   अच्युतक्षित्   अजपाल   अजरत्   अजायमान   अजिनसन्ध   अजिरम्   अञ्जि   अञ्जिसक्थ   अणु   अतमेरु   अतिकुल्व   अतिक्रुष्ट   अतितृण्ण   अतितृद्   अतिरुच्   अतिलोम   अतिलोमश   अतिव्याधिन्   अतिस्थूल   अतिस्रुत   अतिह्रस्व   अतीत्वरी   अत्यंहस्   अथर्य   अथर्वन्   अदब्धायु   अदिति   अद्ध्यालोहकर्ण   अद्रिबुध्न   अधरकण्ठ   अधराक्   अधिकल्पिन्   अधिवक्तृ   अधिवच्   अधोराम   अध्याभृ   अध्वपति   अध्वरकृत्   अनभिशस्त   अनमित्र   अनश्रु   अनातत   अनाधृष्ट   अनामयता   अनिरा   अनिशित   अनिष्टृत   अनीकवत्   अनुकाम   अनुक्षत्तृ   अनुपद्   अनुपुष्   अनुप्रथ्   अनुम्लोचन्ती   अनुया   अनुरी   अनुरुध्   अनुवी   अनुसंस्यन्द्   अनुसृष्ट   अनुह   अनूकाश   अनूज्जि   अनूत्था   अन्तःपर्शव्य   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP