a

anamnestic reaction

पुनःस्मृतीजन्य अभिक्रिया
आठवणींचा घोटाळा