न न

na na m No! no! Prohibiting: also refusing, declining, denying. v कर, सांग, म्हण, बोल.
उद्गा . १ नाही , नाही ; नको , नको ; नाकारणे ; मनाई करणे ; नाकबूल करणे ( क्रि० करणे ; सांगणे ; म्हणणे ; बोलणे ). २ एकाच वाक्यांत दोन नकार असल्यास त्या वाक्याचा करणरुपी किंवा होकारार्थी अर्थ होतो ; दोन न प्रस्तुतार्थ दृढ करितात . न पुरी न कटककोपे उग्र गरळाग्निच्या कुळा व्याली । - मोवन १२ . ३४ .
उद्गा . नको ! नको ! नाही नाही ! नाकारणे ; अमान्य करणे ; नकार देणे . ( क्रि० करणे ; सांगणे ; म्हणणे ; बोलणे ).
 m  No! no! Prohibiting. Refusing. Declining, denying.

Related Words

पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   न न   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   न हिन्दुर्न यवनः।   भवति न भवति   हांक-हांक कानावर न जाणें, हाक कानीं न पडणें-ऐकूं न येणें   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   चांगला संसार असावा, तर सौदा उधार न घ्‍यावा   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   आनंदाची घडी येती, न कळतां निघून जाती   उद्योगी यासी मिळे अवकाश, आळसा न मिळेचि खास   कुपणि-न   घासतां दगड सतत, शेवाळ निर्माण न होत   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person