आई बाप - संग्रह ७

स्त्रीनिर्मित लोकगीतात, आई बापाबद्दल अत्यंत जिव्हाळ्याने ओव्या रचलेल्या आहेत,कारण स्त्रीच्या जीवनपटात आई बापाच्या प्रीतीचे धागे जुळलेले असतात.


आई बाप

१२६

आईबापाच्या माघारी घरी हाईती गूळभेल्या

बहिणी दारावरनं गेल्या, न्हाई बंधुनं बोलावल्या

१२७

आईबापाच्या माघारी भाऊ नव्हत बहिणीचं

बहिन इसरती, करती माह्यार मेव्हणीचं

१२८

पिताजीची सर काय करतो चुलता ?

पिकला उंबर गावाच्या खालता

१२९

जाते माह्याराला भावजय करी रागराग

माय ती न्हाई आतां, वेड्या मना फीर मागं

१३०

जाते माह्याराला मन उदास माझं हुतं

बयावाचून घर रितं !

१३१

बयाच्या जीवावरी अंगी केलीया सावकारी

भावजईच्या राज्यांत द्यायाघ्याया झाली चोरी

१३२

आईबापाच्या माघारी सत्ता न्हाई कोनांत

बयाबाईच्या उतरंडी हाईती माझ्या ध्येनांत

१३३

पिताजीची सर काय करतो चुलता ?

पिकला उंबर गावाच्या खालता

१३४

जाते माह्याराला भावजय करी रागराग

माय ती न्हाई आतां, वेड्या मना फीर मागं

१३५

जाते माह्यारला मन उदास माझं हुतं

बयावाचून घर रितं !

१३६

बयाच्या जीवावरी अंगी केलीया सावकारी

भावजईच्या राज्यांत द्यायाघ्याया झाली चोरी

१३७

आईबापाच्या माघारी सत्ता न्हाई कोनांत

बयाबाईच्या उतरंडी हाईती माझ्या ध्येनांत

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2014-11-23T20:18:27.2070000