संत सोयराबाईचे अभंग

परमात्म्याशी जवळीक साधण्याचा मार्ग संतांनी अभंगातून प्रभावीपणे सांगितला.

  • संग्रह १
    संत सोयराबाईंच्या अभंगातून विठ्ठलाशी जवळीक साधण्याचा मार्ग सापडतो.
  • संग्रह २
    संत सोयराबाईंच्या अभंगातून विठ्ठलाशी जवळीक साधण्याचा मार्ग सापडतो.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2008-01-07T20:08:35.5300000