स्तवन

पूजा करण्याआधी मन प्रसन्न करण्यासाठी त्या त्या देवीदेवताचे स्तवन करावे.

  • गणेशस्तवनें
    पूजा करण्याआधी मन प्रसन्न करण्यासाठी त्या त्या देवीदेवताचे स्तवन करावे.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2014-05-23T06:24:19.4370000