भगवद्‌गीता

  |  
 • Bhagvad Gita
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter One
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Two
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Three
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Nine
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Ten
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Eleven
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Twelve
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Thirteen
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Fourteen
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Fifteen
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Sixteen
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Seventeen
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • Bhagvad Gita - Chapter Eighteen
  The Bhagvad Gita is a conversation between Lord Krishna and the Pandava prince Arjuna taking place on the battlefield before the start of the Kuruks..
 • समश्लोकी भगवद्‌गीता
  संस्कृत भाषेतील गीतेचे पद्यरूपात मराठी भाषेत रूपांतर करण्याचे अवघड कार्य सदाशिवराव परांजपे यांनी केले.
 • समश्लोकी भगवद्‌गीता - प्रस्तावना
  संस्कृत भाषेतील गीतेचे पद्यरूपात मराठी भाषेत रूपांतर करण्याचे अवघड कार्य सदाशिवराव परांजपे यांनी केले.
 • समश्लोकी भगवद्‌गीता - अध्याय पहिला
   भाषेतील गीतेचे पद्यरूपात मराठी भाषेत रूपांतर करण्याचे अवघड कार्य सदाशिवराव परांजपे यांनी केले.
 • समश्लोकी भगवद्‌गीता - अध्याय दुसरा
  संस्कृत भाषेतील गीतेचे पद्यरूपात मराठी भाषेत रूपांतर करण्याचे अवघड कार्य सदाशिवराव परांजपे यांनी केले.
 • समश्लोकी भगवद्‌गीता - अध्याय तिसरा
  संस्कृत भाषेतील गीतेचे पद्यरूपात मराठी भाषेत रूपांतर करण्याचे अवघड कार्य सदाशिवराव परांजपे यांनी केले.
 • समश्लोकी भगवद्‌गीता - अध्याय चवथा
  संस्कृत भाषेतील गीतेचे पद्यरूपात मराठी भाषेत रूपांतर करण्याचे अवघड कार्य सदाशिवराव परांजपे यांनी केले.
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person