सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे

सारख्या वयांची व मतांची मंडळी एकत्र आली म्हणजे त्यांत लहान मोठा किंवा चांगला वाईट निवडण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. सर्व सारखेच असतात.

Related Words

सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   न न   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   न हिन्दुर्न यवनः।   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   भवति न भवति   दिवस सारखे नसती, चढते पडते असती   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   न दिसती तारांगणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   एका बापाचे मुलगे, कधीं न निघती सारखे   एका माळेचे मणी, ओवायला नाहीं कोणी   ऐकीव गोष्टीची कहाणी, खरी मानिली कोणी   कोणी   घरांत आली राणी आणि आईला विचारीला कोणी   तूंहि राणी, मीहि राणी, चाकर मिळेना पृथ्‍वींत कोणी   सब घोडे बारा टक्के, गुणावगुणाला पारखे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person