श्र

श्रीखंड-श्रीखंडाचा बेत, दह्याला त्रास

भलत्याच मनुष्याची कुरकुर.

Related Words

बेत   त्रास   श्रीखंड   श्रीखंड-श्रीखंडाचा बेत, दह्याला त्रास   धुंधरमासाचा बेत, नक्ताचें जेवण   बेत-बेतावर असणें   गृहस्‍थी बाणा-बेत   डोळे आल्‍यावरी, प्रकाशाचा त्रास करी   उद्योगाची कास, वाढविते त्रास   कपाळाचा त्रास चुकत नाही   हलक्याला त्रास देऊं नये   डोळ्याचा त्रास-दबा   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   बेत बाजीरावाचा, उजेड सणकाडयांचा   डोळ्याचा त्रास   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   सार्वजनिक-सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो   बेत बाजीरावाचा, उजेडाला दिवासळी नाहीं   हिंगजिर्‍यापुढें, कोथिंबिरीचा काय वास? तरणीताठी सासूबाई, सुनेचा होतो त्रास   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   उद्योगाची कास, वाढविते त्रास   कपाळाचा त्रास चुकत नाही   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   गृहस्‍थी बाणा-बेत   डोळे आल्‍यावरी, प्रकाशाचा त्रास करी   डोळ्याचा त्रास-दबा   त्रास   बेत   श्रीखंड   सार्वजनिक-सार्वजनिक त्रास हा मनुष्याला जवळ आणतो   हलक्याला त्रास देऊं नये   हिंगजिर्‍यापुढें, कोथिंबिरीचा काय वास? तरणीताठी सासूबाई, सुनेचा होतो त्रास   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person