वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।

( सं.) नीच मनुष्यांच्या संगतीपेक्षां मरण बरें. सबंध श्लोक असाः-वरं शून्या शाला न च खलु वरो दुष्टवृषभः, वरं वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलवधूः। वरं वासोरण्ये न पुनरविवेकाधिपुरे। वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः॥ -हितोपदेश.

Related Words

वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   (वर) नंबर मारणें   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   माझेंच नाक वर   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   आवडीनें केली पर, ती आली वर   कुठपर्यंत पावेतों-वर   करायला गेली पर, तवई आली वर   काख - काखा वर करणें   काखा वर करणें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   छाया एटलां छापडां ने नळियां एटला घर, रांडी रांडो एम कहे के कुंवारा एटला वर   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   तेथपर्यंत-पावतों-वर   पडलों तरी आपलें (माझें) च नाक वर   बगल-ला वर करणें   माझेंच नाक वर   मान वर न करणें   मिम्या-मिम्या झाल्या थोर, आतां पाहिजे वर   वर   वरावांचून बायको नाहीं, आणि मनुष्यावांचून वर नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person