"फ" Words

  |  
   (फौजेचा) मोड होणें   गयफत   तोंडाचा फटसूळ      फू   फूं   फें   फॅ क्टरी   फू करणें-उडविणें   फू करुन टाकणें   फूं पडणें-होणें   फ बोलणें   फू होणें   फ(फु)ळकवणी   फुइजी   फुइजी or फुई   फुइबहीण   फइलाव   फइलावणें   फइसल   फुई   फुईभाऊ   फऊज   फऊजदार   फुंक   फेक   फेंक   फक्कड   फक-कन-कर-दिनी-दिशी   फककन-कर-दिनी-दिशी   फक्का   फुक्का   फक्कारणें   फक्किका   फक्की   फुकट   फुकट - फाकट   फुकट आणि तीन दम   फुकट कृपेची सावली, जो न भरली पोटाची खळी   फुकट खाये, त्याला महाग ससता काये   फुकट घेणार, दूर नेणार   फुकट चोद, महाविनोद, रात्रभर दिवा, उरलें तेल शेंडीस लावा   फुकट जेऊं तर बापलेंक येऊं   फुकट झवा, सारे रात दिवा   फुकट दर्शन, देवळांत दाटी   फुकट पिडा, बघायला चला   फुकट बिसनी, तंबाखू उसनी   फुकट राग, भीक माग   फुकटखाऊ   फुकटखोर   फुकटचें आणि ऊन ऊन   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   फुकटचे घावले, बापलोक धांवले   फुकटचा गाल आणि केला लाल   फुकटचा फोदा, झंवरे दादा ! झंवतो गे बाई, पण द्यायाला काहीं नाहीं !   फुकटचोंट   फुकटचोद   फुकटपसारा   फुकट-फुकट आणि चोखट   फुकटफुका   फुकटफजिती   फुकटफाकट   फुकटफाकट ब्रह्मज्ञान   फुकटबिसनी   फुकटया   फुकट्या   फुकटवारीं   फुकटशाई   फुकटा   फुकटा or ट्या   फुकटाई   फुकटाफुकट   फुकटाफुकट or टी   फुकटाफुकटी   फकड   फकडी   फुंकण   फुंकणें   फेकणे   फेकणें   फेंकणें   फुंकणें (सापानें)   फेंकणें or फेकणें   फुंकणें-कान फुंकणें   फुंकणी   फकत   फक्त   फकत or स्त   फुंकून पाय टाकणें   फकफक   फुक-फुक मारुं, नाहींच करुं   फकफकां   फुंकर   फुंकर मारणें   फू-कर-कन-दिशीं   फुंकरणें   फुंकरणें or फुंकारणें   फेकलणें   फकस्त   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person