"फ" Words

  |  
   फें   फुइजी, फुई   फुंक   फेक   फेंक   फक्कड   फककन-कर-दिनी-दिशी   फक्का   फुक्का   फक्कारणें   फक्किका   फक्की   फुकट   फुकट आणि तीन दम   फुकट कृपेची सावली, जो न भरली पोटाची खळी   फुकटखाऊ, फुकटखोर, फुकट्या   फुकट खाये, त्याला महाग ससता काये   फुकट घेणार, दूर नेणार   फुकटचें आणि ऊन ऊन   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   फुकटचे घावले, बापलोक धांवले   फुकटचा गाल आणि केला लाल   फुकटचा फोदा, झंवरे दादा ! झंवतो गे बाई, पण द्यायाला काहीं नाहीं !   फुकट चोद, महाविनोद, रात्रभर दिवा, उरलें तेल शेंडीस लावा   फुकट जेऊं तर बापलेंक येऊं   फुकट झवा, सारे रात दिवा   फुकट दर्शन, देवळांत दाटी   फुकट पिडा, बघायला चला   फुकट-फुकट आणि चोखट   फुकट - फाकट   फुकटफाकट, फुकटवारीं, फुकटफुका   फुकट बिसनी, तंबाखू उसनी   फुकटया   फुकट राग, भीक माग   फॅ क्टरी   फुकटशाई   फुकटाई   फुकटा, -ट्या   फुकटाफुकट, -टी   फकड   फकडी   फुंकणें   फेकणे   फुंकणें-कान फुंकणें   फेंकणें, फेकणें   फुंकणें (सापानें)   फुंकणी   फक्त   फकत, -स्त   फुंकून पाय टाकणें   फकफक, -कां,-कां, फकाकां, फकाफक   फुक-फुक मारुं, नाहींच करुं   फुंकर   फू करणें-उडविणें   फुंकरणें, फुंकारणें   फू करुन टाकणें   फुंकर मारणें   फुकेसवाय-फुक्या सवाय तें फुक्या म्हारग   फुंका   फुकाचें गांवजेवण होत नाहीं   फुकाचे मुखीं बोलतां काय वेचे ।, फुकाचे वाचे   फुकाचा-फुकाचा हत्ती झाला म्हणून काय भलत्यांनीं न्यावा ।   फुकाची आस, व्यर्थ झिजे अंगवरलें मांस   फुकाची बाईल, कशाला राहील   फुकाची भाजी, हगवणीस काळ   फकाट   फकाट उजाड्णें   फकांडी   फकाणणें   फुका, फुकां, फुंका, फुकाचा, फुकासाठीं   फुंकार, -रा   फकिरी   फकिरी दौलत   फकिरी बाणा   फकिस्त   फकी-फक्या मारीत फिरणें   फकीर   फकीरका कामला, वही उसका दुशाला   फकीर नचिंत कीं ज्यां सुता त्यां मसीद   फकीर-फकीर फुकरा   फकीर बनणें   फकीरबोडा   फकीर मरा, तकीया उजाड   फकीर मेला, तक्या बुडाला   फकीराजवळ धन नाहीं आणि धनवानाजवळ औदार्य नाहीं   फकीराला दिलगीर कसली   फकीरी दौलत-संपत्ति   फकीरी बाणा   फकोडा   फुगें   फूग   फुगट   फुगटणें   फेगडा, फेंगडा   फुगडी   फुगडी-फुगडी घालणें   फुगणे   फुगणें   फुगें-फुगें मोतीं   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person