"प" Words

  |  
   पू   पै   पें   पैं   पुआड   पई   पुई   पई दरपई   पईलवान   पंक   पेंक   पक्क   पक्क्या पानाचा हौशी आणि बारीण आली दाराशीं   पक्कयावर चढविणें   पैकेकरी   पक्का   पक्काखरडा,-हिसाब   पक्कान्न   पक्कान्नें   पक्कान्नाच घांस, त्याला विघ्नांची रास   पक्कान्नांत लाडू आणि गोतांत साडू   पक्का माल   पक्काशय   पक्कीजप्ती   पक्कीमुद्दत   पक्की रसोई   पंकज   पंकजित्   पेकट, पेंकट   पकड   पैकड   पकडणे   पकडणें   पकडणी   पकड धरुन बोलणे   पकडला कोल्हा, त्याच रानीं गेला   पकडला तर चोर, नाहीं तर बादशहाहून थोर   पकडला रोही, त्याच राना जाई   पकडसमान   पकडापकडी   पक तुटला, व्यवहार खुंटला   पंक्ति   पंक्तिदोष   पंक्तिपठाण   पंक्तिपठाण बारगीर   पंक्तिप्रपंच   पंक्तिपावन   पंक्तिबाह्य   पंक्तिभेद   पंक्तिभेद करणें   पंक्तिभ्रष्ट   पंक्तिभाऊ   पंक्तिलाभ   पंक्तिव्यवहार   पंक्ती   पंक्तीचा भेद करणें   पंक्तीचा लाभ   पंक्तीस चुकला तो भोजनास (जेवायास) मुकला   पंक्तीस भोजन व सदरेस निद्रा   पक्थ   पक्थ II.   पंकदिग्धाग   पकुध काच्चायन   पैकेपूर   पके बडके तले, मरणेवाले है   पैक्या पासरी   पकवा   पक्ष   पक्ष II.   पक्षकर, पक्षकार   पक्षगंत   पक्षघात   पक्षतिथि   पक्षपत्रें   पक्षपंधरवडा   पक्षपात   पक्षपाती   पक्ष्यांत कावळा जनावरांत कोल्हा   पक्षवात   पक्षश्राद्ध   पक्ष (संन्यासी)   पेक्षां   पक्षांत काऊ आणि माणसांत न्हाऊ   पक्षांत काऊ आणि माणसांत नाहू   पक्षालिका   पक्षिणी   पक्षी   पक्षीं   पक्षी अंतरानें उडतात, मेंढया जथ्यानें चालतात   पक्षी प्राणी   पक्षी पायानें शिरकताति, मनुष्य जिभेनें   पक्षी बारा कोसावरुनही आपल्या घरटयावर लक्ष ठेवतो   पक्षीविद्या   पक्षोपपक्ष   पैका   पैकाआडका   पकाईत   पैका गेला, अडका गेला, नाक घांसण्याचा प्रसंग आला   पेकाट मोडणें   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person