"प" Words

  |  
पैनाम   (पुढें) पंच पक्कान्नाचें ताट वाढून ठेवणें   (पुस्तकाचें) पान परतविणें   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   (पाटाचे पाणी कोण आणी)   (पाठ हात इ. चें) धिरडें काढणें-निघणें   (पाठीला) तेल लावून ठेवणें   (पाप,पुण्य,भोग,सुख,दुःख,इत्यादीची) पायरी भरणें         पू   पै   पें   पैं   प डाई   पै दर पै   प0 पाहणें or ताडून पाहणें   पुआड   पई   पुई   पई दरपई   पईज   पईल   पईलवान   पईस   पउतें   पऊल   पंक   पेंक   पक तुटला, व्यवहार खुंटला   पके बडके तले, मरणेवाले है   पक्क   पक्क्या पानाचा हौशी आणि बारीण आली दाराशीं   पक्कयावर चढविणें   पैकेकरी   पक्का   पक्का माल   पक्काकच्चा   पक्काख्याल   पक्काखरडा   पक्कान्न   पक्कान्नें   पक्कान्नाच घांस, त्याला विघ्नांची रास   पक्कान्नांत लाडू आणि गोतांत साडू   पक्काशय   पक्काशी   पक्काहिसाब   पक्की रसोई   पक्कीकुंदी   पक्कीजप्ती   पक्कीमुद्दत   पंकज   पंकजित्   पेकट   पेंकट   पेकट or पेंकट   पकड   पैकड   पकड धरुन बोलणे   पकडणे   पकडणें   पकडणी   पकडला कोल्हा, त्याच रानीं गेला   पकडला तर चोर, नाहीं तर बादशहाहून थोर   पकडला रोही, त्याच राना जाई   पकडसमान   पेकडहाड   पकडापकडी   पैकडी   पैकणें   पेकणें or पेखणें   पंक्त्यंतर   पंक्ति   पंक्तिदोष   पंक्तिपठाण   पंक्तिपठाण बारगीर   पंक्तिप्रपंच   पंक्तिपावन   पंक्तिबाह्य   पंक्तिभेद   पंक्तिभेद करणें   पंक्तिभ्रष्ट   पंक्तिभाऊ   पंक्तिलाभ   पंक्तिव्यवहार   पंक्तिसंसर्ग   पंक्ती   पंक्तीचा भेद करणें   पंक्तीचा लाभ   पंक्तींतला नळा   पंक्तीस चुकला तो भोजनास (जेवायास) मुकला   पंक्तीस भोजन व सदरेस निद्रा   पक्थ   पक्थ II.   पंकदिग्धाग   पकुध काच्चायन   पैकेपूत   पैकेपूर   पैक्या पासरी   पकवा   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person