न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी

[गार=पोटाची खळगी] माझ्या पोटालाच पुरत नाहीं तर माधुकर्‍यास कोठचें घालावयाचें. अति दरिद्री किंवा कंजुष माणसाबद्दल म्हणतात.

Related Words

न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   आपल्या पायांची धूळ माझ्या घरीं झाडावी   न न   कोठला   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   न हिन्दुर्न यवनः।   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   येरे माझ्या मागल्या, कण्या (कढी) भाकरी चांगल्या   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   येरे कुत्र्या, चाव माझ्या पायाला   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   विंदाण-न   बुळीद-न   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शब्द खालीं पडूं न देणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   एका घायें एकचि मरे, लेख सर्वां वंशी पुरे   कोठला   दिवसां माधुकरी आणि रात्रीं चोरी   पुरे   पाटापुढें रांगोळी, ताटामध्यें माधुकरी   माधुकरी   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   मियाचे लाल तुरे, बिबीचे हाल बुरे-पुरे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person