(नाका- तोंडावरची) माशी न हालणें

अगदीं गरीब स्वभावाचा असणें
गरीब स्वभावामुळें कांहीं न बोलणें.

Related Words

माशी   अन्नांत माशी पडणें   पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   तुपांतली माशी पिळून खाणारा-खाणें   न न   पाऊल मागें न देणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   न हिन्दुर्न यवनः।   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   उज्याक भिलेलि बाईल, थंडीक मिलेली घोवु, कित्याकई नाका   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   कुपणि-न   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   उज्याक भिलेलि बाईल, थंडीक मिलेली घोवु, कित्याकई नाका   कुंकडा पीला उस्‍तुच्याक शिकौपाक नाका   कांट्यानें वच्याक खुटो नाका   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   काळी माशी   कोंबिये पिलाक उस्‍तुंक शिकौंक नाका   गोंडा हालणें-झुलणें   घर सगळें तुमगेलें, सामना हात लाव नाका   घोंघाणी माशी   चीवी माशी   ज्‍याला बायल नाका, ताका बायलेचो वर्गय नाका   धन पहा. धणू जा जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   नाका   पान न हालणें   पोटांतील पाणी न हालणें   पोयाची माशी   फाटीर मार, पुण पोटार मारुं नाका   बगलेकं यो, आफोडूं नाका   बत्तिशी हालविणें-हालणें   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   बापायची भैण आका, ते म्हाका दोळे मुखार नाका   बामणा नाका जालेली बाइल सुण्याकई नाका   बायलांकडेन गूढ सांगू नाका, रायाकडेन फट मारुं नाका, चौगांचें उतर मोडूं नाका   भुकेक पोळी नाका, निदेक माचो नाका   भाकरी आसा ताका चाकरी नाका   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   माशी   माशीला माशी   रडतलो चाकरु नाका, कोपतलो यजमानु नाका   वावाची माशी   हालणें   हालणें-हालतां त्या फातरार उबें रांवचें न्हय   होडांसांगाति व्यारु नाका, हुनासांगाति मेण नाका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person