Dictionaries | References

देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं

देवळांत घंटा टांगली पण त्या देवळांत कोणी दर्शनासच जात नसेल तर तिचा आवाज कसा ऐकू येणार? एखादी गोष्ट करुनहि तिचा कांही परिणाम न दिसल्यास म्हणतात. निष्फळ गोष्ट.

Related Words

देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   गमजा न चालूं देणें   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   न हिन्दुर्न यवनः।   चुना पानाला न लागणें   शिवाणीं उभा न करणें   भवति न भवति   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   हाल कुत्रा न खाणें   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   सटवीनें लिहिलें भाळीं, तें न चुके कदाकाळीं   बासा न राहे और कुत्ता न खाये   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   चांगला संसार असावा, तर सौदा उधार न घ्‍यावा   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   आनंदाची घडी येती, न कळतां निघून जाती   घासतां दगड सतत, शेवाळ निर्माण न होत   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   रोख घ्यावें द्यावें, खातें न ठेवावें   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   कवाध र न   शिंवाणीं उभा न करणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   बियाह न कीया, बराततो देखी है   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   सारखे सारखे, कोणी न पारखे   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP