देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं

देवळांत घंटा टांगली पण त्या देवळांत कोणी दर्शनासच जात नसेल तर तिचा आवाज कसा ऐकू येणार? एखादी गोष्ट करुनहि तिचा कांही परिणाम न दिसल्यास म्हणतात. निष्फळ गोष्ट.

Related Words

देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   न हिन्दुर्न यवनः।   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   चांगला संसार असावा, तर सौदा उधार न घ्‍यावा   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   कवाध र न   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   आनंदाची घडी येती, न कळतां निघून जाती   उद्योगी यासी मिळे अवकाश, आळसा न मिळेचि खास   कुपणि-न   घासतां दगड सतत, शेवाळ निर्माण न होत   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   आंतला आवाज   आवाज   कदाकाळीं   घंटा   घणघण घंटा   दर्याकिनारीं केळी, मोडत नाहीं कदाकाळीं   दिवा लावी घरांत, मग देवळांत   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   नारो शंकरची घंटा   मोठया भांडयाचा मोठा आवाज   सटवीनें लिहिलें भाळीं, तें न चुके कपाळीं-कदाकाळीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person