दत्त म्हणून उभा

[ दत्तात्रेय भिक्षेस अकल्पित येत अशी कथा आहे ] फकीर, भिक्षेकरी दारांत ‘ गुरुदेव दत्त !’ म्हणून एकदम येऊन उभे राहतात.
अकल्पितपणें उपस्थिति
अचानक येणें.
इतक्यांत निजामच्या हत्तीवरून त्यांचा बोंडीगार्ड उठला, आणि. मधोमध भीमसेनाप्रमाणें नग्न तलवार घेऊन एकाएकी पेशव्यापुढे दत्त म्हणून उभा राहिला.’
लक्ष्मी आणि सरस्वती.
पिच्छा पुरविणें.

Related Words

दत्त (आत्रेय)   खुंटासारखा उभा राहणें-असणें-खुंटणें   उभा करणें   अडवा उभा   पोटांत धोंडा उभा राहणें   जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   कीर्तनीं संत, उभा भगवंत   पुण्य म्हणून आचरीजे   उभा जाळणें   काय म्‍हणून   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   कपाळाला कान चिकटले म्‍हणून कापले आहेत?   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   साप-साप साप म्हणून भुई धोपटणें बडविणें   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   सावलीस उभा न राहणें   जावा जावा, उभा दावा   रंगभूमी-रंगभूमीवर उभा तरी रहा म्हणजे बोलतां येईल   उभा पाऊस   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   पोकळ लागलें (मऊ सांपडले) म्हणून कोपरानें खणूं नये   पैठणी पागोटें घालायास नाहीं म्हणून डोकीची टोपी जाळावी काय   दत्त II.   दत्त (तापस)   संकटामोर उभा राहणें   शिंवाणीं उभा न करणें or न राहूं देणें   जेथें वाढे ताठा, तेथे उभा सोटा   (एखाद्याच्या) तारेस उभा राहणें   दर्भ घेऊन उभा असणें   सख्ख्या जावा, उभा दावा   मऊ किंवा नरम लागले म्‍हणून कोपराने खणणें   का म्हणून   नाहीं म्हणून बनलें नाहीं   सुगरण-सुग्रण झाली म्हणून हाताचे भांडे करीत नाहीं   आली खाज, म्हणून सोडली लाज   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   एकाला पळ म्हणून दुसर्‍याला छू करणें-सोडणें   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अंगावर कांटा उभा राहणें   अंगावर कांटा उभा राहाणें   अडवा उभा   अन्न घातलें तर मानेचा कांटा मोडतो व डांग घातली तर उभा राहतो   आजा मेला नातू झाला, खुंटाला खुंट उभा केला (जमा खर्च सारखा झाला)   आजा मेला नातू झाला, खुंटास खुंट उभा राहिला   उभा   उभा असणें   उभा इंद्र करणें   उभा इंद्र नागवा   उभा करणें   उभा खडपा   उभा खोखो   उभा जाळणें   उभा ठाकणें   उभा दारा   उभा दावा   उभा धरणें   उभा नासणें   उभा नाहणें   उभा पहारा   उभा पाऊस   उभा पाहरा   उभा बाजार   उभा मार्ग   उभा मार्ग-रस्ता   उभा रेट नी मुसळ भट   उभा राहणें   उभा लगाम   उभा शिवार   उभा सोट   उभा होणें   उशापायतीं असणें-उभा राहणें-बसणें-लागणें   (एखाद्याच्या) तारेस उभा राहणें   कुठें जाशी दैवा (भोगा), तर तुझ्यापुढें (पाठीशीं) उभा   कुथतीस कां, तर तुम्‍हाला बरे वाटावें म्‍हणून   का म्हणून   काय म्‍हणून   कीर्तनीं संत, उभा भगवंत   कोठें जाशी भोगा (दैवा), तर तुजपुढें उभा   खुंटास खुंट उभा राहणें-होणें   खुंटासारखा उभा राहणें-असणें-खुंटणें   घोडा उभा करणें-बांधणें   जेथें वाढे ताठा, तेथे उभा सोटा   जवळ उभा करणें   जसा संत, तसा दत्त   जावा जावा आणि उभा दावा   जावा जावा, उभा दावा   तारेस उभा करणें   दत्त   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person