तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या

कामाची वाटणी किंवा अदलाबदल करणें.

Related Words

उंटावरून शेळ्या हांकल्या, त्या सर्व पळाल्या   आपल्या पायांची धूळ माझ्या घरीं झाडावी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   (करास) कर मिळविणें   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   मी तुझी खिरतुपडी खाईन   वळतें करणें   मुला, तुझ्या सठीच्या मीं घुगर्‍या खाल्ल्या आहेत   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   पाऊस म्हणतो मी!   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   येरे माझ्या मागल्या, कण्या (कढी) भाकरी चांगल्या   तूं मी एक, गठली मेख   शिंक म्हणे मी जोशी, पाद म्हणे मी परदेशी   बाई बाई तुझें दूध एकीकडे कर, माझें अंग (अंड) शेकूंदे   गच-कण-कन-कर-दिशी   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तुझ्या शेंड्यार, मज्‍या बोंड्‌यार   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   येरे कुत्र्या, चाव माझ्या पायाला   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   रमारम-मी   माझ्या दरिद्री बहिणीला, कैसें नेऊं वैकुंठाला   धड-कन-कर-दिशी-दिनी   टप्प-कन-कर-दिशीं   चुटकन्-कर-दिनी-दिशी   झप-कन-कर-दिनी-दिशी   खाड कन-कर-दिनी-दिशी   धाड-कन-कर-दिशी   खस-कन-कर-दिनी-दिशी   भक्क-कण-कर-दिशी   सुळकण-कन-कर-दिनी-दिशी   गटकन्-कर-दिनी-दिशी   झण-कन्-कर-दिशी-दिनी   ढब्ब-कन-कर-दिशी-दिनी   भाडकण-कन-कर-दिन-दिनी-दिशी   गट-कन-कर-दिनी-दिशी   सटकन्-कर-दिनी-दिशी   बरकन-कर-दिनी-दिशी   पच-कन-कर-दिनी-दिशी   तन मन धन, कर गुरूला अर्पण   तट-कन-कर-दिनी-दिशी   झड-कन्-कर-दिनी-दिशी   पिच-कन-कर-दिनी-दिशीं   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   अप्रत्यक्ष-अपरोक्ष कर   असतां तारुण्याचा भर, काळव्यय उत्तम कर   आदराशीं प्रत्यादर, शठ देखोन शाठ्य कर   आयाबायास्त्री दिधी भर, ऊठ म्हातारे नवरा कर   उंटावरून शेळ्या हाकणे   उंटावरून शेळ्या हांकणें   उंटावरून शेळ्या हांकल्या, त्या सर्व पळाल्या   उंटावर बसून शेळ्या राखणें-हांकणें-हांकलणें   कर   कर न कर   कसायाच्या घरी सण आणि शेळ्‍या मेंढ्यांचे मरण   काय असे रंगावर, केवळ गुणग्रहण कर   खड-कण-कन-कर   गड-कन-कर   गबकन-कर   गहूं तेव्हां पोळ्या   जपण-णी-णूक-कर   जेवून बसावें क्षणभर, रात्रीं जेवल्‍यावर फेरी कर   झुर-कण-कन्-कर   तूं   तळ्यां बुडिलो शेळ्या थाइ धरता   न जावें सुंदरपणावर, आधीं गुण श्रवण कर   पायांच्या पोळ्या   बाप दाखीव, नाहींतर श्राद्ध कर   भाडयाचें घर आणि खालीं कर   मुट-कण-कन-कर   मनासारखा पाहिजे चाकर, तर तुझें तूं कर   मुल -कण -कन -कर   माझा-झी-झें-माझा मी   मी   मी तूं   मी तूं करणें   रमारम-मी   लुट-कण-कन-कर   लुड-कण-कन-कर   वळतें करणें   सारा दिवस चर पण शिवरात्री कर   हककर, हलालकर, दिनमे सोबार कर   हूं तर पुढें हो तूं   हूं तर भांडीं घास तूं   हूं तर भांडीं घांस तूं   हरजिनशी-मी   हा-हा मी का तो मी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person