तुला न मला, घाल कुत्र्याला

दोघांचा एखाद्या गोष्‍टीच्या मालकीबद्दल किंवा पदार्थाबद्दल तंटा लागला असतां, त्‍या मालाचा मात्र नाश होतो किंवा तिसराच कोणी घेऊन जातो व भांडणारांच्या पदरात काहीच पडत नाही. कुत्रा पहा.

Related Words

पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   आज मला, तर उद्या तुला   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   न हिन्दुर्न यवनः।   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   न दिसती तारांगणें   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कुपणि-न   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   आज मला, तर उद्या तुला   कुत्र्याला खीर   कुत्र्याला खीर व मुत्र्याला पासोड्या   कुत्र्याला खीर वा गाढवाला चपात्‍या   कुत्र्याला तोंडी लावला तर डोक्‍यावरच चढतो   कुत्र्याला मिळे सोन्याची साखळी, देवाला न मिळे फुलाची पाकळी   कुत्र्याला हाड म्‍हटले म्‍हणजे हाडुक टाकतें   करी मला, होई तुला   (गो.) कानां भिडॅल घाल   घाल   चाल बैला चाल, हरळीवर माती घाल   जेवायला चला, म्‍हणे भूक नाहीं मला   तूं मला अन्‌ मी तुला   तुला   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   धड तुला न मला, घाल कुत्र्याला   धर्माची डाळ, म्हणे पाखडून घाल   ना मला ना तुला, घाल कुत्र्याला   बोंबाळ-गांवांत लगीन, कुत्र्याला बोंबाळ   भाल-सुवर्णाची भाल, करडांत घाल   मला   मला न तुला, घाल कुत्र्याला   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   लाज नाहीं मला, भेटायला येतें तुला   सुवर्णाची माळ, करंडांत घाल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person