ढेंके

 न. ढीक - कें तेलाच्या घाण्याच्या लाटेवर असणारे व तिला खाली दाबणारे वाकडे लाकूड . ढेका पहा .