डकाईत

ḍakāīta a P Smart, sharp, apt, prompt.
वि.  १ चपळ ; चलाख ; हुषार ; तीव्र ; तयार . २ डाके घालणारा ; दरोडेखोर ; डाकू ; लूटमार करणारा [ डाका ]
  Smart, sharp, apt, prompt.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person