ठक लोकांशीं व्यवहारे, ठकती लोक सारे

लबाड लोकांशी व्यवहार केला असतां बहुतेक लोक फसतात.

Related Words

लोक   ठक   ठक लोकांशीं व्यवहारे, ठकती लोक सारे   चौदा लोक   बनिया मारे जानको, ठक मारे अजानको   आपण लोकांशीं, तसे लोक आपणाशीं   सप्त लोक   लोक हांसतो म्हणून बहिराहि हांसतो   अल्प लोभ दाविती, म्हातारे ते न ठकती   भायलो-भायलो लोक   दरिद्री बलहीनास, लोक लाविती दोष   मूर्ख लोक भांडती, वकील घरें बांधती   जसे लोक, तसे गुरू   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   मूर्खा स्वहिताचें गाणें, ज्ञानी लोक हिताहित जाणे   आपलें वचन भंग करिती, तैसे लोक त्याशीं आचरती   चार लोक   ताडाच्या झाडाखालीं दूध प्याला तरी तो ताडी प्याला असे लोक समजतात   जगांत मेलेले लोक फार, जीवंत असे थोडे   गांवचा(चे) लोक   तीन लोक   ठक, महाठक आणि निवारण्या   जग लोक खाती, पसरकारा तोंडां माती   लोक आले ताकाला, बायकोला संताप आला   नवरानवरी एक, वर्‍हाडी गांवच-जगाचे लोक   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   लोक-लोकांचीं घरेंदारें पुजणें   देवप्रीतीच्या पडिभरें। उद्धरिले भत्क सारे॥   फुकट झवा, सारे रात दिवा   सकळ यातीमध्यें ठक हा सोनार   सारे   ठक पडतो आपले फशीं, सर्व पाहून होती खुषी   ठक ठकाला फसवील, तो इतरां कां न ठकवील   ठकपणाविना कांही, ठक मानी कीं होत नाहीं   गोड बोलणारे लोक नेहमीच मित्र असूं शकत नाहीत   म्हाड्डोळ-म्हाड्डोळ पिकला रोस व्हावता, घाटकेंत लोक धावता   लोक म्हणती बुवाबुवा। न कळे गुलामाचा कावा॥   लोक आणि ओक   समुद्र फुटला, सर्व लोक बुडाला   द्रव्यापेक्षा कीर्ति, लोक पसंत करिती   गांवचा लोक   लोक म्हणती बावा बावा । न कळे गुलामाचा कावा ॥   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   भामटा-भामट्याच्या आई, भोंदून लोक खाई   आशा कपाळ करंटी, लोक लागले पाठीं   शिसरी-शिसरी दोळयांतुले उदक, फालसाक भुलताती लोक   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   रामा लोक   उरले (लोक) त्यांनी मोडले तेंच घडावें   सुना करतात गोष्टी, सासूनें काढावी उष्टी, मग होते तंटयाची वृष्टि, सारे घरदार कष्टी, हीच दुःखकारच प्रपंच सृष्टि, त्यापेक्षां धारण करावी संन्यास यष्टी, मग पिष्टमुष्टीनें होते पुष्टी   अल्प लोभ दाविती, म्हातारे ते न ठकती   गांवचा(चे) लोक   गांवचा लोक   चार लोक   चौदा लोक   ठक   तीन लोक   देतां घेताअं रोख ठोक, त्याला घेरती सर्व लोक   नवरानवरी एक, वर्‍हाडी गांवच-जगाचे लोक   फुकट झवा, सारे रात दिवा   भायलो-भायलो लोक   मुन्हेचे लोक   रामा लोक   लोक   शिसरी-शिसरी दोळयांतुले उदक, फालसाक भुलताती लोक   सुना करतात गोष्टी, सासूनें काढावी उष्टी, मग होते तंटयाची वृष्टि, सारे घरदार कष्टी, हीच दुःखकारच प्रपंच सृष्टि, त्यापेक्षां धारण करावी संन्यास यष्टी, मग पिष्टमुष्टीनें होते पुष्टी   सप्त लोक   सारे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person